• Revanosa Andorra.
 • Revanosa Andorra.

Tarifes

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 •   Preus de formigó fresc posat a peu d’obra amb els nostres camions formigonera en viatges no inferiors a 2m3 i mida d’àrid de 18 mm. Aquests preus s’entenen a una distància màxima de 15 Km. aproximadament.
 •   L’horari de servei de formigó és de les 8:00 h. a les 19:00 h.,de dilluns a divendres. En el cas excepcional que s’hagi de servir fora d’aquest horari s’incrementarà el preu en un 10 %.
 •   Per millorar el servei, es recomana efectuar les comandes amb 24 hores d’antelació.
 •   El comprador ha de disposar del permís pertinent per a l’ocupació de la via pública per efectuar la descàrrega de formigó. UNIFOR S.A.U. no es farà càrrec, en cap cas, de qualsevol sanció o litigi que se’n derivi.
 •   Unifor S.A.U. no es responsabilitzarà del formigó aplicat fora del seu temps límit d’ús: 1,5 hores de la sortida de la planta.
 •   Les comprovacions de resistència de les provetes confeccionades i curades segons la UNE 83.300/89 hauran de realitzar-se en un laboratori homologat segons les prescripcions de la norma EHE, tenint les 2 parts el dret de presenciar les ruptures de les proves.
 •   Les reclamacions referents a la resistència del formigó hauran d’efectuar-se dins dels 30 dies següents al seu lliurament. Les referides al volum, la consistència i la mida d’àrid hauran de realitzar-se en el moment del lliurament.
 •   Està totalment prohibida l’addició d’aigua a l’obra. Seran assumits pel client tots els desperfectes del formigó que puguin resultar de qualsevol addició.
 •   Unifor S.A.U., es reserva el dret de variar el preu dels seus productes quan es produeixin augments en el preu de les matèries primeres, de la mà d’obra, de les càrregues socials, etc.
 •   Els preus s’han calculat per ciments tipus CEM I / CEM II / 52,5 / 42,5 i àrids d’origen calcari. Per a qualsevol altre tipus de ciment o d’àrids, s’haurà de demanar una oferta. Per les comandes corresponents als formigons especials, s’haurà de confirmar per escrit.
 •   El comprador és el responsable únic de l’especificació de la demanda, ja que Unifor S.A.U., no coneix les característiques del projecte o element a formigonar.

Per a qualsevol dubte, contacti amb nosaltres